Search

Thông báo

Tổ CNTT triển khai lấy mã tài sản và thông tin thiết bị văn phòng

Để tiện cho quá trình bảo trì và sửa chữa máy tính, và các thiết bị văn phòng. Tổ IT sẽ tiến hành rà soát và lấy mã tài sản và cấu hình thiết bị. Thông báo các đơn vị được biết và tạo điều kiện phối hợp với tổ IT cho công việc thuận tiện

  • Chia sẻ