THÔNG BÁO

Hướng dẫn sử dụng Email và đăng nhập website cho sinh viên

  • 03/03/2022

- Hướng dẫn sử dụng Email @ntu.edu.vn và đổi mật khẩu Email: xem tại đây.
- Hướng dẫn đăng nhập website sinh viên và đổi mật khẩu website sinh viên: xem tại đây.
- Tài khoản đăng nhập website là Mã số SV (xem tại trang xettuyen.ntu.edu.vn mục Thủ tục nhập học), mật khẩu mặc định là Số CMND khi đăng ký xét tuyển.
- Các sinh viên đã được nhà trường xác nhận nhận giấy chứng nhận hoặc xác nhận nộp học phí mới có thể đăng nhập và có địa chỉ email.
- Sau khi đăng nhập website, sinh viên chú ý vào mục "Thông tin sinh viên" để xem tên ngành học, tên lớp học và địa chỉ email tên miền ntu.edu.vn.

Sinh viên được yêu cầu đổi mật khẩu, không sử dụng mật khẩu mặc định của nhà trường (cả 2 loại mật khẩu: mật khẩu email và mật khẩu website sinh viên).