Search

Quản trị hệ thống phần mềm

1. Hệ thống đào tạo

2. Hệ thống tạo tài khoản Email sinh viên

Phòng Công nghệ Thông tin quản lý ~16.000 email @ntu.edu.vn cấp cho sinh viên 4 khóa học gần nhất.

Hàng năm, Phòng CNTT khởi tạo ~4.000 email @ntu.edu.vn cho sinh viên khóa mới. Hỗ trợ sinh viên về các sự cố đăng nhập, khôi phục mật khẩu email @ntu.edu.vn

Các email @ntu.edu.vn của sinh viên sẽ bị xóa bỏ sau 1 năm ra trường.