Search

Quản trị Mạng Internet - Mạng máy tính văn phòng

Phòng CNTT có trách nhiệm quản lý hệ thống mạng internet của trường. Đảm bào hệ thống ổn đinh, thông suốt phục vụ hoạt động của trường. Trong đó, các mảng bao gồm:

1. Quản trị hệ thống máy chủ

2. Quản trị hệ thống mạng internet, mạng LAN

3. Quản trị hệ thống Wifi toàn trường.

4. Quản lý hệ thống mạng cáp quang trong trường.

Sửa chữa, bảo trì Mạng máy tính văn phòng

Phòng CNTT tiếp nhận công việc quản lý mạng máy tính từ Trung tâm NC&PT Công nghệ Phần mềm.

Danh sách các thiết bị Phòng CNTT sẽ quản lý, bảo trì và sửa chữa bao gồm:

1. Máy tính bàn

2. Máy in văn phòng

3. Thiết bị kết nối mạng

 

Tải xuống