Search

A. Chức năng

   Phòng Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng định hướng, chiến lược phát triển công nghệ thông tin (CNTT) để ứng dụng cho toàn bộ hoạt động của Trường trong từng giai đoạn phát triển; tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, triển khai thực hiện quản lý toàn bộ hệ thống CNTT thuộc Trường, bao gồm: Quản lý hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiên cứu, đào tạo và quản trị Trường.

B. Nhiệm vụ

   1. Quản lý hệ thống máy tính và mạng

   2. Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm xử lý dữ liệu